Verksamhet

Vi är ett företag som bedriver gruppbostad och daglig verksamhet för personer tillhörande LSS personkrets 1 som av olika anledningar inte får sina behov av bostad och/eller daglig verksamhet tillgodosedda inom hemkommunen. Verksamheten har ett arbetssätt som tydligt bygger på ”före, under och efter” och planerar noggrant hela vistelsen i samråd med placerande kommun. Boendet har 5 platser och tar emot både män och kvinnor från 18 års ålder och uppåt. Vi tar emot personer som erhåller öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

Med bred kunskap om de behov som följer av beskrivna funktionsnedsättningar och den enskildes specifika behov är målet med verksamheten att skapa optimala förutsättningar för en god funktion och goda livsbetingelser.

Genomförandeplanen, som beskriver innehållet i insatsen, görs tillsammans med den boende utifrån hans/hennes specifika intresse samt av personal bedömda behov. Vi arbetar utifrån ett strukturerat och tydliggörande arbetssätt och anpassar detta efter individens behov. Alla aktiviteter planeras och genomförs individuellt.

Danska vägens gruppbostad

I gruppbostaden, som ligger i centrala Falköping, finns fem lägenheter (2 rok) för boende samt gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Lägenheterna är fullvärdiga med god standard. Personalen har stora kunskaper och mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen. I insatsen, bostad med särskild service i form av gruppbostad, ingår även kultur och fritidsaktiviteter.

Sankt Olofsgatans dagliga verksamhet

Basen för den dagliga verksamheten finns i lokaler belägna cirka en kilometer från gruppbostaden. Den dagliga verksamheten är grundbemannad, men vid behov följer personal från boendet med den enskilde på de aktiviteter som finns beskrivna i ett personligt schema. I lokalen finns individuella arbetsplatser. Den dagliga verksamheten kommer liksom all annan verksamhet planeras och genomföras individuellt. Verksamheten erbjuder hantverk, medie-och datarelaterade aktiviteter samt fysisk aktivitetet. Om det finns intresse för det kommer arbetet vissa dagar i veckan vara förlagt till en arbetsplats utanför vår lokal för daglig verksamhet.

Verksamheten i ljuset av befintlig lagstiftning

Om det finns särskilda skäl, får en kommun verkställa ett beslut enligt 9 § 8 eller 9 § 9 i en annan kommun. Den som har beslutat om boendet har ansvar enligt denna lag gentemot den person som till följd av beslutet är bosatt i den andra kommunen. LSS (2011:329) § 16 c

Till exempel kan särskilda skäl finnas hos personer med ovanliga diagnoser eller personer som har komplicerade funktionshinder under en tid i livet eller under den tid som det tar för hemkommunen att bygga upp motsvarande stöd på hemorten.